Avís legal

DADES FARMACIA

Farmàcia Torreblanca, Plaça Mª Aurelia Campany, nº 3, 08970 Sant Joan Despí

Codi Oficina de Farmàcia: F08023992

Nom del titular: Rosa Puig Ampurdanés

DNI: 41079905L

Dades del Col·legi: Col·legi Oficial de Farmacèutics Barcelona c / Girona 64 08009 Barcelona, ​​93 2440710

Número de col·legiat: 6908

Correu electrònic info@farmaciatorreblanca.com

Telèfon: 93 4773295

 CONDICIONS LEGALS

Transport

El termini de lliurament serà de 48-72 hores per a una destinació regional, sense tenir en compte els camps de setmana i festius. Per a altres destinacions consulteu directament amb Farmàcia Torreblanca trucant al 93.4773295. En període d'estiu i nadal pot variar el temps de lliurament.

Encàrrecs exprés

Quan rebem la comanda procedim a preparar-la. Quan la comanda estigui llesta, enviarem un correu electrònic a l'adreça de correu proporcionada per el client, amb la comanda número per passar-la a recollir.

S'ha de passar a recollir l'adreça de Farmàcia Torreblanca: c / Torreblanca nº8 08970 Sant Joan Despí (enfront del parc Torreblanca)

Formes de pagament

Targeta de crèdit

Cancel·lació de comanda

Si el demanat encara s'està preparant, es podrà cancel·lar o modificar sense cap cost addicional trucant al 93.477.32.95

En cas de que la comanda ja estigui preparada o enviada, Farmàcia Torreblanca podrà sol·licitar una compensació pels costos ocasionats del treball de preparació, transport i / o devolució de la comanda.

Devolució i reemborsament

Es podrà realitzar la devolució sempre que el producte rebut no sigui medicament no subjecte a una prescripció mèdica i no està en mal estat, per falta d'algun article o si per error humana es rep un producte diferent al sol·licitat. En aquest cas, serà necessari avisar a Farmàcia Torreblanca en un termini màxim de 24 hores després de rebre la comanda. Farmàcia Torreblanca procedirà al reemplaçament del producte per un igual o es reemborsarà el diners de l'article en mal estat, sense cost addicional i una vegada rebuda la devolució.

El termini màxim per reclamar una devolució són 14 dies naturals després de la data de lliurament de la comanda. La devolució es farà quan Farmàcia Torreblanca hagi rebut els productes i s'asseguri que estan intactes i dins de l'original embolcall.

Desistiment

Si el producte és un medicament no subjecte a una prescripció mèdica, segons el RD 870/2013 en què es regula la venda a distància, a través d'Internet, de medicaments no subjectes a prescripció mèdica, no es podrà fer la devolució de medicaments un cop realitzat el enviament al client.

Si el producte no està classificat com a medicament, es podrà fer la devolució sempre que estigui dins del termini establert anteriorment de 14 dies naturals a partir de la data de lliurament del producte i estigui en les mateixes condicions en què va ser enviat.

Farmàcia Torreblanca es reserva el dret de no reemborsar tots aquests productes que per raons sanitàries i sanitàries no siguin aptes per a la devolució, ni productes que s'hagin desprecintat una vegada realitzada la devolució.

Per notificar el desistiment haurà de comunicar a Farmàcia Torreblanca la decisió de deixar el contracte a través d'un correu electrònic indicant: el nom del CONTRACTANT, l'adreça de remissió completa, adreça electrònica, número de telèfon i número de comanda.

El termini de desistiment caduca als 14 dies naturals des de la data del contracte amb la Farmàcia Torreblanca. Una vegada rebuda la devolució per desistiment a la nostra empresa, Farmàcia Torreblanca realitzarà el reintegrament de l'import pagat establert. Farmàcia Torreblanca es reserva el dret de reemborsar només una part de l'import pagat en cas de deteriorament dels productes retornats.

En cas de desistiment, el cost de la tramesa l'assumirà el client. El cost total serà el cost de l'enviament més el de la devolució.

CONDICIONS GENERALS

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té com a objectiu la compra-venda de productes a FARMACIA TORREBLANCA amb domicili fiscal a la plaça Mª Aurèlia Capmany, 3 de Sant Joan Despí, amb el NIF 41079905L, per les persones físiques i / o jurídiques (descrit com CONTRACTANT a partir d'aquí) que manifestin la seva voluntat de comprar els productes i serveis que es troben a la web www.farmaciatorreblanca.com mitjançant la sol·licitud realitzada a través d'Internet en aquesta web. Les sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a les que van associades a les presents condicions generals que el CONTRACTANT accepta telemàticament amb caràcter anterior a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposarà a través de la web www.farmaciatorreblanca.com les presents condicions, per tal que les llegeixi, imprimeixi, arxivi i accepti, no podent que el CONTRACTANT compri el producte sense que s'acceptin les condicions establertes.

Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels productes realitzats pel CONTRACTANT (condicions particulars) impliquen la formalització del contracte de compravenda entre FARMÀCIA TORREBLANCA i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.

1. Per aquest contracte, FARMACIA TORREBLANCA es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest ha sol·licitat a través de la pàgina web farmaciatorreblanca.com a canvi d'un preu establert.

2. Drets i obligacions

2.1. Entrega de comandes

FARMACIA TORREBLANCA es compromet a lliurar els productes en perfectes condicions a l'adreça postal que el CONTRACTANT indiqui en el formulari de la comanda on consten les condicions particulars que s'uneixen a les condicions generals. FARMACIA TORREBLANCA no serà responsable de la no entrega de la comanda si les dades indicades pel CONTRACTANT en el formulari no s'ajusten a la realitat o s'han omès dades. El termini màxim de lliurament del producte són 15 dies hàbils des de la sol·licitud per enviaments nacionals.

Si per motius aliens a FARMACIA TORREBLANCA hi hauria manca d'existències d'algun producte de la comanda, FARMACIA TORREBLANCA avisarà al CONTRACTANT mitjançant un correu electrònic a l'adreça proporcionada en el registre de formulari. El CONTRACTANT podrà triar, segons el cas, adaptar-se al termini de lliurament estimat o anul·lar la comanda sense cap cost. Si per algun motiu no hi hagués la possibilitat d'obtenir el producte, FARMACIA TORREBLANCA notificarà al CONTRACTANT la cancel·lació de la comanda mitjançant un correu electrònic.

2.2. Responsabilitat per part de FARMACIA TORREBLANCA

La farmàcia en cap cas serà responsable de:

• Els errors o retards en l'accés per part del CONTRACTANT quan introdueixi les dades en el formulari de registre i / o sol·licitat, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui aparèixer quan les incidències es deuen a problemes en la xarxa d'Internet, causes de fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En qualsevol cas, FARMACIA TORREBLANCA es compromet a solucionar els problemes que pugui haver per solucionar-ho ràpidament.

• De els errors o danys produïts per la mala fe del CONTRACTANT.

• Dels problemes de funcionament de l'adreça d'email subministrada pel CONTRACTANT a la que s'envia la confirmació de la comanda sol·licitada.

FARMACIA TORREBLANCA té la responsabilitat de la qualitat dels productes enviats, admet la devolució sempre que aquests siguin defectuosos. FARMACIA TORREBLANCA es farà càrrec de les despeses ocasionades en aquesta situació sempre que es comuniqui la incidència en un termini de 14 dies naturals des de la data de lliurament i el producte no s'hagi manipulat. FARMACIA TORREBLANCA no es responsabilitza dels defectes dels productes una vegada lliurats ni dels productes consumits pel CONTRACTANT sense incidència alguna.

El CONTRACTANT té la responsabilitat de revisar la comanda abans de signar la devolució d'aquest. Si es dóna la seva conformitat s'entén per ambdues parts que el producte es lliura en correctes condicions. El CONTRACTANT renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per possibles danys o perjudicis derivats de l'assenyalat anteriorment en aquesta clàusula. Si FARMACIA TORREBLANCA incompleix l'indicat en aquest acord segons els termes de les presents condicions generals, procedirà a la devolució de l'import que hagi subscrit el CONTRACTANT pel producte indicat.

Segons el RD 870/2013 en què es regula la venda a distància, a través d'Internet, de medicaments no subjectes a prescripció mèdica, no es pot promocionar amb avantatges comercials la venda de medicaments, per aquest motiu queda exclòs qualsevol tipus de promoció, oferta o regal per la compra de medicament no subjectes a una prescripció mèdica.

"Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells . Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l'comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. "
A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

-Vendre medicaments amb recepta o subjectes a prescripció mèdica. "

3. Drets i obligacions del contractant

Pagament

El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l'import dels productes sol·licitats en la comanda.

L'import del producte sol·licitat serà el indicat a la pàgina web. A l'import de la suma dels articles demanats, haurà de sumar-se les despeses de tramesa pertinents.

Formes de pagament

El CONTRACTANT haurà de pagar el import mitjançant el pagament amb targeta de crèdit o de deute a través del nostre TPV en el qual s'introduirà la informació de la targeta.

Responsabilitat del contractant

El CONTRACTANT assumeix els riscos de deteriorament, danys o pèrdua dels productes des del moment en què aquests estan a la seva disposició.

El CONTRACTANT es compromet a verificar l'estat dels productes abans de la conformitat de la tramesa.

4. Compromiso

Este comerciante se compromete a no permitir ninguna transacción que sea ilegal, o se considere por las marcas de tarjetas de crédito o el banco adquiriente, que pueda o tenga el potencial de dañar la buena voluntad de los mismos o influir de manera negativa en ellos. Las siguientes actividades están prohibidas en virtud de los programas de las marcas de tarjetas: la venta u oferta de un producto o servicio que no sea de plena conformidad con todas las leyes aplicables al Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular de la tarjeta, o tarjetas."